Hyresavtal

Hyresavtal

Detta hyresavtal (”Avtalet”) ingås mellan Rent Carpoint, nedan kallad uthyraren, och kunden som undertecknat avtalet, nedan kallad hyrestagaren.

Fordon: __________
Datum för uthyrning: __________
Datum för återlämning: __________

Hyra
Hyrestagaren hyr fordonet från uthyraren för den angivna perioden och för det pris som anges i avtalet. Hyran inkluderar försäkringar, service och underhåll av fordonet.

Hyrestagaren förbinder sig att betala hyran vid hyrestidens början och att betala för eventuella skador som uppstår under hyrestiden.
Begränsningar

Hyrestagaren förbinder sig att använda fordonet endast för de ändamål som anges i avtalet. Hyrestagaren får inte överlåta hyresrätten eller låta någon annan använda fordonet utan uthyrarens skriftliga godkännande.

Hyrestagaren får inte använda fordonet för någon olaglig verksamhet eller för att transportera olagliga eller farliga ämnen. Hyrestagaren är ansvarig för alla böter och avgifter som uppstår under hyrestiden.
Försäkring

Uthyraren har en heltäckande försäkring som täcker skador på fordonet och personskador som kan uppstå under hyrestiden. Hyrestagaren ansvarar dock för en självrisk som anges i avtalet. Hyrestagaren ansvarar också för eventuella skador som uppstår på grund av felaktig användning eller vård av fordonet.
Återlämning av fordon

Hyrestagaren förbinder sig att återlämna fordonet i samma skick som vid uthyrning. Hyrestagaren är ansvarig för alla skador som uppstår under hyrestiden och som inte täcks av försäkringen.

Hyrestagaren ansvarar också för att återlämna fordonet vid avtalad tid och plats. Om hyrestagaren inte returnerar fordonet enligt avtalet, kan uthyraren debitera en extra avgift och vidta rättsliga åtgärder.
Brott mot avtalet

Om hyrestagaren bryter mot något villkor i avtalet, har uthyraren rätt att säga upp avtalet och ta tillbaka fordonet. Hyrestagaren ansvarar då för eventuella kostnader som uppstår till följd av uppsägningen.
Tvistelösning

Eventuella tvister mellan hyrestagaren och uthyraren ska lösas genom förhandlingar och samförstånd. Om en tvist inte kan lösas på detta sätt, ska tvisten hänskjutas till en svensk domstol.

Undertecknat av hyrestagaren: _____________________

Undertecknat av uthyraren: _____________________
Datum: _____________________